INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO) KONTRAHENCI

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niniejszą informację, dzięki której dowiecie się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest 

RETRO S.A.
ul. Nowopogońska 98
41-250 Czeladź
NIP 6252473764
REGON 386306984
Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości)
KRS: 0000845831;
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:
W zakresie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:
pisemnie na adres siedziby tj. RETRO S.A. ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź;
poprzez e-mail: biuro@retrocegla.pl;
telefonicznie pod numerem telefonu: 786-238-248.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania: przez okres trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;

rozpatrywania skarg i reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: przez okres 1 roku po upływnie terminu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji;

dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;

czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych;

archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przetwarzania dokumentów księgowych;

oferowania produktów i usług własnych produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu;

oferowania produktów i usług własnych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;

obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przetwarzania: do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), podmiotom z nami współpracującymi, świadczącym dla nas usługi na podstawie umów zlecenia tj. firmie księgowej, obsłudze IT, kancelarii prawnej przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia. Podane danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI:
W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu;
przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody).

RETRO S.A. zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).